VSO Inspector 2.1.0.6

VSO Inspector 2.1.0.6

VSO-Software – 2,2MB – Freeware – Windows
ra khỏi 3 phiếu
5 Stars User Rating
VSO Inspector is a simple tool whch detects the characteristics of your CD or DVD and your hardware so that you can monitor the quality of your burning projects without having to play it back. This tool is a useful addition to your burning program, in particular, CopyToDVD or Blind Write. It scans the media and saves time in deciding the optimal settings when making a copy of a file to CD or DVD. Compatible with any type of media or writer, including the new DL double layer format. Get the best copy quality from all your burning projects, whether it is a movie, music, picture, photo or data file with this latest product by VSO Software.

Tổng quan

VSO Inspector là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi VSO-Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của VSO Inspector là 2.1.0.6, phát hành vào ngày 08/03/2011. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

VSO Inspector đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,2MB.

Người sử dụng của VSO Inspector đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho VSO Inspector!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có VSO Inspector cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản